เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
น้ำท่ารายชั่วโมง ปตร.ท่าไข่ ประจำวันที่
เวลาด้านใน (ม.)ด้านแม่น้ำ (ม.)น้ำผ่าน (ม.3/วินาที)ระยะยกบาน (ม.)
01:00 น.
0.23
-0.12
0.00
0.00
02:00 น.
0.21
-0.38
0.00
0.00
03:00 น.
0.19
-0.56
0.00
0.00
04:00 น.
0.18
-0.78
0.00
0.00
05:00 น.
0.17
-0.82
0.00
0.00
06:00 น.
0.16
-0.85
0.00
0.00
07:00 น.
0.14
-0.60
0.00
0.00
08:00 น.
0.13
0.02
0.00
0.00
09:00 น.
0.12
0.40
0.00
0.00
10:00 น.
0.11
0.80
0.00
0.00
11:00 น.
0.54
0.84
0.00
0.00
12:00 น.
0.60
0.90
0.00
0.00
13:00 น.
0.70
0.90
0.00
0.00
14:00 น.
0.64
0.80
0.00
0.00
15:00 น.
0.57
0.68
0.00
0.00
16:00 น.
0.47
0.52
0.00
0.00
17:00 น.
0.38
0.40
0.00
0.00
18:00 น.
0.34
0.38
0.00
0.00
19:00 น.
0.37
0.40
0.00
0.00
20:00 น.
0.41
0.50
0.00
0.00
21:00 น.
0.45
0.55
0.00
0.00
22:00 น.
0.40
0.56
0.00
0.00
23:00 น.
0.35
0.35
0.00
0.00
24:00น.
0.26
0.17
0.00
0.00
ข้อมูล: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ท่าไข่) / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ